Міжнародний центр олімпійських досліджень та олімпійської освіти бачить свою місію у популяризації ідеалів і цінностей олімпізму через отримання, накопичення та поширення знань в галузі олімпійського спорту.

Діяльність Міжнародного центру здійснюється у трьох головних напрямах: науковому, освітньому та видавничому.

Основними завданнями Центру є:

- проведення фундаментальних і прикладних досліджень з історичних, організаційно-правових, соціально-економічних і педагогічних аспектів олімпійського руху;
- підготовка і видання наукової, навчальної і методичної літератури, спрямованої на озброєння спеціалістів галузі фізичної культури і спорту, широких верств населення сучасною системою знань в галузі олімпійського спорту;
- формування довідково-інформаційного фонду з підготовкою аналітичних матеріалів, поширенням інформаційної продукції і наданням консультацій з питань історії та розвитку олімпійського руху;
- створення сприятливих умов і надання інформаційних ресурсів для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через магістратуру, аспіврантуру і докторантуру;
- розробка і реалізація спеціальних програм із залучення дітей і молоді до ідеалів і цінностей олімпізму в системі освіти, виховання й навчання підростаючого покоління;
- організація міжнародних і національних конгресів, конференцій, симпозіумів та інших публічних заходів з поширення наукових знань, обміну інформацівєю і досвідом серед науковців і практиків в системі олімпійського спорту;
- розвиток співробітництва з різними міжнародними і національними спортивними, науковими та освітніми установами й організаціями у формуванні інтегрованого простору, спільному накопиченні й використанні знань в олімпійській освіті та науково-дослідній роботі.